ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் இறந்தார்

ஸ்டீபன் வில்லியம் ஹாக்கிங் (ஆங்கில ஆண்டின் முதல் மாதம் 29 ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் - மார்ச் 29 2018 கேம்பிரிட்ஜ்) பைட் ப்ரிட்ஸ்கி டெரார்ட்டிக் ஃபிக்சிக் எ ஜெடென் ஸா நியூஜெஸ்னெஸ்ஜெசிக் வெய்ட்கு வியூபெக். ஒரு வாரம் ஒரு முறை கடன் வாங்குவோம்.

மேலும் படிக்க
கருத்துரை