ஆயிர வருட சுண்ணாம்பு Tatobity

Tatobitská lípa (někdy označovaná jako Amerikaá lípa, Tisíciletá lípa nebo Žižkova lípa) ஒரு பாத்திரத்தைத் தழுவிக்கொள்வது பற்றி பேசுவோம். Lípa stojí u silnice směrem na Žernov, naproti domu sčíslem popisným 86. Tatobitská lípa údajně

மேலும் படிக்க
கருத்துரை