செயற்கை நுண்ணறிவு

Umělá inteligence (UI, anglicky செயற்கை நுண்ணறிவு, AI) நீங்கள் தகவல் அறியும் போது தகவல் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது. Definice pojmu "inteligentní chování" je stále předmětem diskuse, nejčastěji se jako etalon

மேலும் படிக்க
கருத்துரை