இராட்சத, இராட்சத மலைகள், செக் பாரடைஸ்

பியானோ மெலடி

  • ஆலன் வாக்கர் - மங்கிய - பியானோ மெலடி மேலும் வாசிக்க>

    ஆலன் வாக்கர் - மங்கிய - பியானோ மெலடி

    எஃப் # 4 எஃப் # 4 எஃப் # 4, ஒரு # 4 டி # 5, டி # 5, டி # 5 சி # 5, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, F4, F4, F4, F4 எஃப் # 4 எஃப் # 4 எஃப் # 4 எஃப் # 4 எஃப் # 4 எஃப் # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4 டி # 5, டி # 5, டி # 5, டி # 5, டி # 5, டி # 5, டி # 5 சி # 5, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, 4 ஒரு # ஒரு # 4, 4 ஒரு # ஒரு # 4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, எஃப் # 4, 4 எஃப் #, எஃப் # 4, [...]

  • ஒரு குழு பியானோ மெலடி மேலும் வாசிக்க>

    ஒரு குழு பியானோ மெலடி

    F5, C5, F5, ஒரு # 4, C5, F4, A4, C5, F5, C5, G5, F5 டி # 5, D5, C5, ஒரு # 4, C5, F5, F5, C5, F5, A4, ஒரு # 4, G4, C5, F4 ஜி # 4, ஒரு # 4 சி # 5, டி # 5 ஜி # 4, ஒரு # 4 டி # 4, டி # 5, D5, ஒரு # 4 டி # 5, D5, A4, ஒரு # 4, C5, F5, C5, ஒரு # 4, F4, C5, 4 ஒரு # ஒரு # 4, A4, F4, E4, F4

மீண்டும் மேல்