ஆலன் வாக்கர் - மங்கிய - பியானோ மெலடி

எஃப் # 4, எஃப் # 4, எஃப் # 4, ஒரு # 4, டி # 5, டி # 5, டி # 5, சி # 5, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, F4, F4, F4, F4, எஃப் # 4, எஃப் # 4, எஃப் # 4, எஃப் # 4, எஃப் # 4, எஃப் # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, டி # 5, D # 5, D # 5, D # 5,

மேலும் படிக்க
கருத்துரை

ஒரு குழு பியானோ மெலடி

F5, XXX, XXL, எக்ஸ்எம்எல், எக்ஸ்எம்எல், எக்ஸ்எம்எல், எக்ஸ்எம்எல், எக்ஸ்எம்எல், எக்ஸ்எம்எல், எக்ஸ்எம்எல், எக்ஸ் # 9, எக்ஸ்எம்எல், எக்ஸ்எம்எல், எக்ஸ்எம்எல், எக்ஸ்எக்ஸ்எக்ஸ், எக்ஸ்எக்ஸ்எக்ஸ், எக்ஸ்எக்ஸ்எக்ஸ், எக்ஸ்எக்ஸ்எக்ஸ், எக்ஸ்எக்ஸ், எக்ஸ்என்எக்ஸ், A # 5, G5, C4, F5, G # XX, A # X, C # XX, D # XX,

மேலும் படிக்க
கருத்துரை