இராட்சத, இராட்சத மலைகள், செக் பாரடைஸ்

பியானோ

  • ஆலன் வாக்கர் - மங்கிய - பியானோ மெலடி மேலும் வாசிக்க>

    ஆலன் வாக்கர் - மங்கிய - பியானோ மெலடி

    எஃப் # 4 எஃப் # 4 எஃப் # 4, ஒரு # 4 டி # 5, டி # 5, டி # 5 சி # 5, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, F4, F4, F4, F4 எஃப் # 4 எஃப் # 4 எஃப் # 4 எஃப் # 4 எஃப் # 4 எஃப் # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4 டி # 5, டி # 5, டி # 5, டி # 5, டி # 5, டி # 5, டி # 5 சி # 5, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, 4 ஒரு # ஒரு # 4, 4 ஒரு # ஒரு # 4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, எஃப் # 4, 4 எஃப் #, எஃப் # 4, [...]

மீண்டும் மேல்