ஆலன் வாக்கர் - மங்கிய - பியானோ மெலடி

எஃப் # 4, எஃப் # 4, எஃப் # 4, ஒரு # 4, டி # 5, டி # 5, டி # 5, சி # 5, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, F4, F4, F4, F4, எஃப் # 4, எஃப் # 4, எஃப் # 4, எஃப் # 4, எஃப் # 4, எஃப் # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, டி # 5, D # 5, D # 5, D # 5,

மேலும் படிக்க
கருத்துரை