வெஸ்ட்மினி காய்ச்சல்

Západonilská horečka Západonilská horečka (anglicky: மேற்கு நைல் காய்ச்சல்), மற்றும் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு (ரெட்னா ஃபிளாவியிரைட்) označovaným jako západonilský virus. U většiny nemocných probíhá infekce zcela asymptomaticky. Inkubační doba

மேலும் படிக்க