பரோக் இசை

Barokní hudba období hudebního baroka je obvykle kladeno rozmezí let xz ax XX. ஜீடான் ஷா வஷாக் பியூஸ் ஓ ஒரியன்டிசிக் வெம்மென்ஸி. Původ Termín baroko, přejatý z dějin umění, je odvozen

மேலும் படிக்க