பரோக் இசை

Barokní hudba období hudebního baroka je obvykle kladeno rozmezí let xz ax XX. ஜீடான் ஷா வஷாக் பியூஸ் ஓ ஒரியன்டிசிக் வெம்மென்ஸி. Původ Termín baroko, přejatý z dějin umění, je odvozen

மேலும் படிக்க

இசை செய்தல்

Tvorba Hudby Tvorba hudby počítačem Tvorba hudby hacke ho hi hba tvořená za pomoci počítačů. நீங்கள் ஒரு முறை, நீங்கள் உங்கள் சொந்த அனுபவத்தை பெற வேண்டும் என்றால், நீங்கள் உங்கள் விருப்பப்படி தேர்வு செய்யலாம். டுடோ மைசென்ன்கோ

மேலும் படிக்க