ஆலன் வாக்கர் - மங்கிய - பியானோ மெலடி கருத்துரை

எஃப் # 4 எஃப் # 4 எஃப் # 4, ஒரு # 4 டி # 5, டி # 5, டி # 5 சி # 5, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, F4, F4, F4, F4 எஃப் # 4 எஃப் # 4 எஃப் # 4 எஃப் # 4 எஃப் # 4 எஃப் # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4 டி # 5, டி # 5, டி # 5, டி # 5, டி # 5, டி # 5, டி # 5 சி # 5, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, எஃப் # 4, எஃப் # 4, எஃப் # 4, எஃப் # 4, எஃப் # 4 எஃப் # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4 டி # 5, டி # 5, டி # 5, டி # 5, டி # 5, டி # 5 சி # 5 சி # 5, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, ஒரு # 4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4 எஃப் # 4 எஃப் # 4 எஃப் # 4, ஒரு # 4 டி # 5, டி # 5, டி # 5 சி # 5, ஒரு # 4, ஒரு # 4, 4 ஒரு # ஒரு # 4, 4 ஒரு # ஒரு # 4, 4 ஒரு # F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4

பகிர்ந்து

ஒரு பதில் விடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *