எந்திர கற்றல்
2019
ஆழமான கற்றல்
2019
பைதான் புரோகிராமிங்
2019
TensorFlow
2019
Keras
2019
திங்ஸ் இணைய
2019
மீண்டும் மேலே